สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


สภาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

128/1 ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 
:: Download ::
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ •

     
คส01.10 :: แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คส01.20 :: แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
คส01.30 :: แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
คส01.40 :: แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์


• แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ •

คส.02
 :: แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส 02.10 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครู
คส 02.20 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา
คส 02.30 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษา
คส 02.40 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ศึกษานิเทศก์

• แบบฟอร์มอื่นๆ •

คส.03 :: แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส.04 :: แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
คส.08 :: แบบคำขอบัตรพกพา
Pay at Post :: ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านไปรษณีย์
แบบประเมินการปฏิบัติการสอน
คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
หนังสือมอบฉันทะ


• แบบคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ (ขอผ่อนผัน) •

คส09.10 :: แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ครู
คส09.20 :: แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา
คส09.30 :: แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ผู้บริหารการศึกษา
คส09.40 :: แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์
คส10 :: แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ครูต่างชาติ
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งแบบคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
การขอรับรองความรู้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------