สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


สภาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
Call Center :: 023049899
www.ksp.or.th
 
ความเป็นมาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

      

             เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ คุรุสภา โดยนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการให้บริการทาง วิชาชีพและวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาใน ด้านต่างๆ โดย
มีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้


๑. ความมุ่งหมาย

          มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ในด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด รวมทั้ง การให้การสนับสนุน ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ     อันจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  มีเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ


๒. ขอบเขตการดำเนินงาน


          ๒.๑ คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

                                 ๑)  คุรุสภา  จะจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ที่คุรุสภาประกาศกำหนด ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

                                 ๒) คุรุสภา จะจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการให้บริการทาง วิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

                                 ๓)  คุรุสภา  จะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเห็นสมควร

                                 ๔)  คุรุสภา จะจัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนด

                                 ๕)  คุรุสภา จะจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดังนี้

                                 (๑) งานออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

                                 (๒) งานมาตรฐานวิชาชีพ

                                 (๓) งานควบคุมจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                                 (๔) งานสนับสนุน  ส่งเสริม และยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ

                                 (๕) งานพัฒนาวิชาชีพ

                                 (๖) งานบริหารทั่วไปของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

                                 (๗) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                                 ๖)  คุรุสภา จะจัดประชุมเพื่อแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 

                                 ๗)  คุรุสภา จะออกเยี่ยมนิเทศ  ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 

                                 ๘)  คุรุสภา จะนำสรุปผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบทุกปีงบประมาณ

                                 ๙)  งานตามหน้าที่ของผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการ ศึกษา เพื่อขอรับรางวัลคุรุสภาประจำปีนั้นๆ


          ๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี           จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

                                 ๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี   ที่คุรุสภาประกาศกำหนด เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

                                 ๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดพื้นที่บางส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

                                 ๓) ในระยะเริ่มแรกที่คุรุสภา ยังไม่มีบุคลากรคุรุสภาไปปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นมอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน

                                 ๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ตามที่คุรุสภากำหนด

                                 ๕) งานตามหน้าที่ของผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

บทบาทภารกิจคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

 

ภารกิจที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. งานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย

         ๑.๑ การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

         ๑.๒ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

         ๑.๓ การขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

         ๑.๔ การติดตามปัญหา และการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒. งานมาตรฐานวิชาชีพ

         ๒.๑ การให้บริการ ให้คำแนะนำ ด้านการรับรองความรู้ (การเทียบโอนความรู้)

         ๒.๒ การให้บริการข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานด้านพัฒนาวิชาชีพ

         ๓.๑ โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

๔. งานด้านยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ

         ๔.๑ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

         ๔.๒ งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น

         ๔.๓ งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

         ๔.๔ งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

         ๔.๕ งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี”

         ๔.๖ งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 

         ๔.๗ งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

         ๔.๘ งานวันครู

๕. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๖.   งานการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา